Rama Raksha StotraEnglishKannadaSanskrit
Shri Vishnu SahasranamaEnglishKannadaSanskrit
Shri Raghavendra StotraEnglishKannadaSanskrit
Shri Raghavendra MangalastakamEnglishKannadaSanskrit
Shri Raghavendra Ashtottara - Jaya Jaya VeeVeEnglishKannadaSanskrit
Anu Raghavendra StotraKannadaSanskrit
Bhagavadgeeta 15th ChapterKannadaSanskrit
Dwadasha StotraKannadaSanskrit
Shri Shreesha GunadarpanamKannadaSanskrit
Shiva StutiKannadaSanskrit
Shri Harivayu StutiKannadaSanskrit
Shri KrishnashtakaKannadaSanskrit
Shri Venkatesha StotraKannadaSanskrit
Shri Krishnashtottara Shatanama StotraKannadaSanskrit
Jo Jo Shrikrishna- Laali HaaduKannadaSanskrit
Tooguve Rangana- Laali HaaduKannadaSanskrit
Tooguve Rayara- Laali HaaduKannadaSanskrit
Lakshmi Ashtottara Shatanama StotraKannadaSanskrit
MangalashtakamKannadaSanskrit
Navagraha StotramKannadaSanskrit
Lakshmi ShobaneKannadaSanskrit
Rama Raksha Stotra
Shri Vishnu Sahasranama
Shri Raghavendra Stotra
Shri Raghavendra Mangalastakam
Shri Raghavendra Ashtottara - Jaya Jaya VeeVe
Anu Raghavendra Stotra
Bhagavadgeeta 15th Chapter
Dwadasha Stotra
Shri Shreesha Gunadarpanam
Shiva Stuti
Shri Harivayu Stuti
Shri Krishnashtaka
Shri Venkatesha Stotra
Shri Krishnashtottara Shatanama Stotra
Jo Jo Shrikrishna- Laali Haadu
Tooguve Rangana- Laali Haadu
Tooguve Rayara- Laali Haadu
Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotra
Mangalashtakam
Navagraha Stotram
Lakshmi Shobane